Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden ten behoeven van werving en selectie opdrachten PROV v.o.f.

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door PROV v.o.f., hierna te noemen PROV. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen PROV en haar opdrachtgevers.
Indien en voor zover PROV één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen PROV en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen PROV en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door PROV zijn aanvaard.

Artikel 1: algemeen
1.1.
Werving & selectie is de opdracht waarbij PROV ten behoeve van indiensttreding voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.
Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door PROV bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert.
1.2.
De wijze waarop de werving & selectieopdracht door PROV wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
1.3.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door PROV voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PROV aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen. 

Artikel 2: honorarium
2.1.
PROV werkt op basis van ‘no cure no pay’ constructie, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening van het arbeidscontract van de door PROV aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7, of op basis van een honorarium dat in rekening wordt gebracht bij een (andere) succesvolle vervulling.
2.2.
In het geval ‘no cure no pay’ is afgesproken bedraagt bij een succesvolle vervulling het totale honorarium dat door PROV en opdrachtgever gezamenlijk is afgesproken.
2.3.
Het honorarium bedraagt een percentage van het bruto jaarsalaris op basis van een fulltime dienstverband inclusief vakantiegeld en 13e maand van de geselecteerde kandidaat bij indiensttreding. Dit wordt vermeerderd met BTW.

2.4.

Het honorarium, vermeerderd met BTW, wordt gefactureerd in twee delen. Waarbij 50% wordt gefactureerd op het moment dat de arbeidsovereenkomst is ondertekend en 50% direct na het verstrijken van de proefperiode zoals vermeld in de arbeidsovereenkomst of geldende cao.
2.5.
De opdrachtgever, is behalve het honorarium, aan PROV verschuldigd alle kosten die PROV ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voor zover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen PROV en de opdrachtgever is overeengekomen.
2.6.
De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door PROV de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door PROV geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is PROV gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.
2.7.
Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door PROV aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het tarief eveneens verschuldigd indien de door PROV geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via een sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.

Artikel 3: betalingstermijn
3.1.
De betalingstermijn van door PROV verzonden facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 4: klachten
Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van PROV dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan PROV te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en PROV plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5: vertragingsrente en kosten
Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan PROV een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: inspanningsverbintenis; exoneratie
PROV is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door PROV geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat PROV op geen enkele wijze aansprakelijk is voor tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die PROV heeft geselecteerd.

Artikel 7: garantieregeling
7.1.
Garantieregelingen zijn uitsluitend van toepassing wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Garantieregelingen bestaan altijd uit een regeling waarbij is overeengekomen dat een gedeelte van het honorarium is verschuldigd op het moment van indiensttreding van de bemiddelde kandidaat en een gedeelte dat is verschuldigd na het verstrijken van een vooraf overeengekomen periode. Dit laatste gedeelte geldt als garantieregeling. Wanneer de bemiddelde kandidaat na het verstrijken van deze periode niet meer in dienst is bij opdrachtgever dan is dit laatste gedeelte niet verschuldigd.
7.2.
De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

Artikel 8: toepasselijk recht bij geschillen
8.1.
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van PROV worden volledig beheerst door Nederlands recht.
8.2.
Indien partijen bij verschillen van inzicht over de uitvoering en/of uitleg van de overeenkomst in onderling overleg niet tot overeenstemming kunnen komen, staat het ieder der partijen vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden.

Inschrijven

Reden
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 150 MB.
    bijvoorbeeld vacaturetekst of CV
    Ik ga akkoord met de privacyverklaring(Vereist)
    Afspraak maken